Poľnohospodárska pôda, jej cena a predaj

V médiách niekedy čítame o tom, ako výhodne vlastníci predali svoju pôdu developerom. Nechýbajú  ani správy o tom, ako nemenovaná spoločnosť vykúpila od vlastníkov ich pôdu za minimálnu sumu, a potom ju predala „automobilke“. Samozrejme, stalo sa tak za oveľa vyššiu cenu. Aj preto sa vlastníci čoraz viac zamýšľajú nad hodnotou svojich pozemkov. Podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy  je charakterizovaná poľnohospodárska pôda ako produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná   pôdachmeľniceviniceovocné sadyzáhrady a trvalé trávne porasty.

Ponuka pôdy je vo všeobecnosti daná rozmerom  krajiny. Tým je nemenná, nedá sa zväčšiť ani preniesť. Trh s poľnohospodárskou pôdou má veľký  význam pre poľnohospodárstvo v krajine, ako aj   udržanie a rozvoj vidieku. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje jeden cenový predpis, ktorý by stanovil jednotnú výšku ceny poľnohospodárskej pôdy. Máme viacero právnych predpisov. Tie stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje. Môže ísť o kúpu a predaj, zistenie vymeriavacieho základu dane, určenie výšky nájomného, zabezpečenie hypotekárneho úveru, stanovenie súdnych poplatkov. Pre kúpu a predaj medzi fyzickými a právnickými osobami platí cena, na ktorej sa vzájomne dohodnú zmluvné strany. Táto dohodnutá cena nepodlieha žiadnym zákonným obmedzeniam, a je nezávislá na hodnote poľnohospodárskeho pozemku vypočítaného, či už podľa znaleckého posudku, alebo podľa iných existujúcich právnych predpisov.

Trhové ceny poľnohospodárskej pôdy pri kúpe a predaji medzi fyzickými a právnickými osobami ovplyvňujú najmä:

 • dopyt a ponuka v mieste polohy pozemkov,
 • kvalita pozemkov,
 • druh pozemkov (orná pôda, vinice, trvalé trávne porasty, ovocné sady , záhrady, chmeľnice),
 • prístup a tvar pozemkov
 • poloha pozemku voči obci,
 • atraktívnosť lokality,
 • chránené územia,
 • poloha pozemkov v rámci okresu,
 • prístup k pozemku,
 • infraštruktúra,
 • produkčná schopnosť – bonita pôdy (vplýva vo veľkej miere aj na podmienky nájomnej zmluvy).

Na Slovensku trh s pôdou nie je vyvážený, je charakterizovaný rozdrobenosťou pôdy, ponukou pôdy veľkého počtu obyvateľov, ktorí nemienia na pôde hospodáriť, a chcú ju predať. Určiť cenu pôdy môžeme pomocou Cenovej mapy nehnuteľností alebo na základe znaleckého posudku. Znalci však cenu rovnakého pozemku môžu určiť rôzne. Presnejšie odhadnúť cenu dokážu z praxe realitné kancelárie. Ich vyjadrenie k trhovej cene  využívajú napríklad notárske úrady, banky, súdy.

Vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy u nás nie je zaujímavé. Ak sa pozemok nenachádza v lukratívnej časti, kde sa bude budovať napríklad priemyselný park, satelitné mestečko alebo nákupné centrum, jeho cena za m2sa pohybuje v centoch. Hodnotu poľnohospodárskej pôdy znižujú aj dlhodobo nízke ceny za jej prenájom. Známe príslovie „čo je  lacné, nie je vzácne“, tu platí dvojnásobne. Mnohí vlastníci nemajú preto o poľnohospodársku pôdu záujem, a zbavujú sa jej za každú cenu. Nezaujíma ich pritom, na aký účel, a kto ju kupuje. Táto situácia nahráva záujemcom o pôdu zo zahraničia, pre ktorých sú naše ceny neprimerane nízke.

Vlastník, ktorý sa rozhodne pre predaj pôdy, by si mal

 • pripraviť potrebné doklady, ako je aktuálny list vlastníctva,
 • zistiť, koľko vlastníkov je zapísaných na liste vlastníctva,
 • overiť si výmeru a druh pozemku,
 • zistiť, či na pozemku nie je vecné bremeno,
 • zistiť či sa pozemok nenachádza v rôznych ochranných pásmach,
 • obstarať katastrálnu mapu, na ktorej je pozemok zakreslený a zistiť možnosť napojenia na komunikácie, resp. inžinierske siete, ako aj možnosť zavlažovania,
 • overiť, či nie je k predmetnému pozemku platne uzavretá nájomná zmluva s predkupným právom alebo s určitou dobou prenájmu,
 • akceptovať predkupné právo spoluvlastníkov.

Veľkosť a umiestnenie pozemkov sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré určujú skupinu potenciálnych predávajúcich. Treba si dávať pozor na výmeru pozemku nad 2 tis. m2 a umiestnenie v extraviláne. Poľnohospodárske pozemky, ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady alebo trvalé trávnaté porasty, ktoré sa nachádzajú mimo zastavané územie obci v extraviláne, podliehajú zákonu o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Ostatné pozemky, a to záhrady, pozemky v zastavanom území obce a pozemky mimo zastavaného územia obce, ak spĺňajú stanovené podmienky (ich možnosť poľnohospodárskeho využitia je obmedzená alebo je jeho výmera menšia ako 2 tis. m2, alebo je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok) spomínanému zákonu nepodliehajú.

Ako poľnohospodársku pôdu čo najvýhodnejšie predať? Videli sme, že postup je pomerne náročný. Okrem odborných znalostí prostredia, v ktorom sa pozemok nachádza, je dôležité poznať  aj pravidlá súvisiace s procesom prevodu poľnohospodárskej pôdy.

Preto odporúčam osloviť realitnú kanceláriu, ktorá danú problematiku dôverne pozná. Pri konkrétnom pozemku odborne poradí, a navrhne efektívny postup predaja za trhovú cenu.

Približná výška úveru:
Popis (môžete špecifikovať Vaše požiadavky):
Vaše meno (dobrovoľné)
E-mail:*
Telefón (dobrovoľné)

Facebook

Spokojní klienti

Renáta Takáčová a Dr. Lucia Laudoniu

Človek je ako vták, ktorý si hľadá hniezdo, kde bude prežívať radosti i starosti krátkeho, no vzácneho života. Kúpa bytu je udalosťou, ktorá nám častokrát vyčarí pár vrások na čele. Preto je vhodné, ak máme možnosť položiť toto bremeno na plecia skutočných profesionálov. Sme matka s dcérou a touto cestou ďakujeme Realitnému a hypotekárnemu centru na čele s pani Ing. Regrutovou, ako aj pani maklérke Flešárovej, za ochotu, flexibilitu a vysoko profesionálne jednanie. S Vašou spoločnosťou bola kúpa nového bytu hračkou. Radi Váš preto odporúčame ostatným klientom. Želáme Vám všetko dobré, blahodať od Hospodina a veľa dôvodov na úsmev.


Peter Socha, Medzianky

Ďakujem tímu Realitnému a hypotekárnemu centra, ktorí nám pomohli s kúpou stavebného pozemku. Všetko prebehlo ľahúčko a bez problémov. Nimi vykonaná práca bola veľmi precízna a nič nepodcenili ani nezanedbali. Vrelo odporúčam. ĎAKUJEM

Bc. Michal K. dis.art., Svidník

Každý z mojich známych sa čudoval, ako rýchlo prešiel celý proces predaja aj kúpi, nikam som nemusel chodiť. RK mi ušetrila veľa času a všetky dôležité veci vybavila za mňa.


Zdielať

Rady

VYKUROVACÍ SYSTÉM HEATFLOW
Heatflow je účinný vykurovací systém určený pre dosiahnutie najvyššieho tepelného komfortu vo vašej ...
Pandémia prebudila záujem o životné poistenie
Pandémia prinútila mnohých Slovákov premýšľať o životnom poistení či pripoistení pre prípad straty z...